Crabtree & Evelyn #India Hicks Island Living – Spider Lily

photo 3

Mùi mình thích nhất của Crabtree & Evelyn là mùi India Hick. Nếu nhìn ở web thì nói thật mình không để ý đến mùi này, mà mình tăm dòng Summer Hill, Lily và Somerset Meadow. Nhưng đến lúc mua cái set kem tay, có mùi India Hick thì mình chính thức đổ rầm rầm rầm và chung thủy với dòng này :3 :3 :3 

Continue reading

Advertisements